Gdyńska Szkoła Filmowa – Bernatek, Tektoline, Motyw – III Nagroda w konkursie

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem placu Grunwaldzkiego w Gdyni.
III Nagroda

Projekt konkursowy: Bernatek Architekci + Tektoline s.c. + Motyw
Data:
Listopad 2012
Lokalizacja:
Gdynia
Zespół autorski:

Michał Bernatek, Adam Kościecha, Jacek Poćwiardowski, Paweł Podwojewski, Bartłomiej Karolczuk, Elżebieta Sawoniewicz, Katarzyna Schulz.

Gdyńska Szkoła Filmowa

Projekt Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektowanego budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim oraz zagospodarowaniem placu Grunwaldzkiego w Gdyni. Koncepcja zawiera ogólną, ideową charakterystykę opisową przyjętych rozwiązań, zasadnicze dane programowo-przestrzenne oraz plansze rysunkowe o zakresie merytorycznym, umożliwiającym rozpoznanie ogólnych założeń i zasad kompozycji planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu, a także makietę przedstawiającą model przestrzenny całego założenia.

Położenie terenu.

Nieruchomość objęta opracowaniem to jedno z ważniejszych miejsc publicznych w centrum Gdyni – plac Grunwaldzki, usytuowany u stóp Kamiennej Góry, która tworzy jednocześnie jedną z jego pierzei, od lat był wykorzystywany do licznych manifestacji patriotycznych czy koncertów. Od wschodu sąsiaduje z Teatrem Muzycznym stanowiącym jego drugą istotną pierzeję. Plac dostępny jest dla ruchu pieszego głównym ciągiem od ul Świętojańskiej, a także ciągiem w ul. Armii Krajowej. Teren planowanej inwestycji powiązany jest z głównym układem komunikacyjnym poprzez ulicę Armii Krajowej, przebiegającą wzdłuż dłuższego boku placu.

Wizualizacja obiektu

Wizualizacja wnętrza

Uwarunkowania planistyczne.

Obszar opracowania koncepcji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. Rozwiązania projektowe i parametry programowe zagospodarowania terenu przedstawionej koncepcji zostały w całości podporządkowane ustaleniom planu i są w pełni z nim spójne. Przyjęty w koncepcji układ urbanistyczny i forma architektoniczna uwzględnia wszelkie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone w planie miejscowym.

Struktura przestrzenna kształtowana jest w dostosowaniu do rzeźby terenu i walorów środowiska (łagodne przejście zieleni na plac) z wykorzystaniem ogólnodostępnych przestrzeni publicznych do tworzenia warunków publicznej aktywności oraz form architektonicznych stanowiących o tożsamości miejsca.

Założenia.

Zgodnie z warunkami konkursu budynek Gdyńskiej Szkoły Filmowej zlokalizowano od strony południowo – zachodniej Placu Grunwaldzkiego na części działki nr 686/174.

Garaż podziemny obsługujący Szkołę zaprojektowano pod powierzchnią placu realizując zapotrzebowanie wynikające z programu projektowanej zabudowy oraz planu miejscowego w zakresie miejsc ogólnodostępnych. Projektuje się podziemne przejście do Teatru  Muzycznego poprzez łącznik, przewidziany do tego celu w projekcie budowlanym rozbudowy Teatru. Od strony Teatru Muzycznego projektuje się również jedno z wyjść/wejść z garażu bezpośrednio na plac przed budynkiem teatru. Wjazd/wyjazd z garażu od strony ulicy Armii Krajowej.

Od strony projektowanego budynku szkoły filmowej w celu swobodnej komunikacji garażu z budynkiem szkoły i zawartymi w nim, wynikającymi z regulaminu, funkcjami komercyjnymi (kino, restauracja) projektuje na poziomie kondygnacji -1 otwarte patio, przez które będzie można dojść także do toalet publicznych i planowanej stacji kolejki na Kamienną Górę. Na poziom placu zapewniono komunikację poprzez schody oraz windę. Aranżacja placu zachowuje formę oraz funkcję istniejącej muszli koncertowej, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Projektowane rzędne placu nawiązują wysokościowo do przyległych terenów, co powoduje dogodny dostęp oraz zachowanie części zagospodarowania w jego sąsiedztwie.

W przekonaniu autorów koncepcji, zagospodarowanie placu powinno być podporządkowane i przygotowane pod odbywający się w tym miejscu cyklicznie, renomowany Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym celu powierzchnia placu zróżnicowana jest tylko nawierzchnią i zielenią odwzorowującą kierunek głównego ciągu widokowego, pozwalając na sezonowe aranżacje, zabudowy ekranów, scen oraz tymczasowych otwartych widowni na potrzeby projekcji festiwalowych, warsztatów szkoły filmowej, spektakli teatru muzycznego lub jakichkolwiek innych medialnych wydarzeń miasta Gdyni. W celu podkreślenia charakteru filmowo – teatralnego miejsca przewiduje umieszczenie na placu gablot z plakatami filmowymi, rekwizytami teatralnymi, informacjami repertuarowymi kina/teatru itp. Równoległe linie podświetleń LED w posadzce placu, poprzedzielane pasami zieleni podkreślają jedną z jego głównych pierzei – Teatr. Fasada Szkoły została tak zaprojektowana aby po jej zamknięciu mogła służyć jako zewnętrzny ekran kinowy. Zaproponowana forma prostego placu podkreśla jego charakter i pozostawia możliwości jego aranżacji w zależności od potrzeb.

Zagospodarowanie terenu
Układ przestrzenno – funkcjonalny budynku.

Budynek Gdyńskiej Szkoły Filmowej (GSF) zaprojektowano jako niski o wysokości nieprzekraczającej 12,0 m. Projektowane patio na poziomie kondygnacji -1 łączy wszystkie funkcje i usługi zawarte w obiekcie tj. wejście/wyjście z garażu podziemnego pod placem, dolne wejście do budynku szkoły, stację kolejki na Kamienną Górę oraz węzeł toalet publicznych (miejskich). Dzięki obniżeniu patio wejście do budynku zostało rozdzielone na dwa równoważne: dolne stanowiące jednocześnie wejście do strefy komercyjnej jaką będą sale kinowe, sklep video oraz górne dostępne poprzez kładki od strony ulicy Armii Krajowej i placu. Pozostałe wejścia do budynku projektowane są bezpośrednio do restauracji oraz do klubu. Główny poziom restauracji zaprojektowany został na poziomie ul. Armii Krajowej.

Centralną częścią budynku jest hall, pełniący funkcję foyer wraz z antresolą, z którego bezpośrednio połączone są wszystkie pomieszczenia budynku na dolnej i górnej kondygnacji, a który poprzez całkowite otwarcie na plac Grunwaldzki stanowi z nim przestrzenną całość. W pustkach pod widowniami oraz projektorownią przewidziano pomieszczenia sanitarne oraz pomocnicze niezbędne do poprawnego funkcjonowania obiektu. Na poziomie parteru znajduje się drugie wejście do auli oraz do klubu, do którego  zapewniono dodatkowo osobne wejście/wyjście na taras klubowy. Z poziomu hallu dostępna jest również górna część restauracji znajdująca się na antresoli – poziomie ulicy. Całość założenia opiera się na kubaturze sal kinowej oraz auli. Żelbetowe prostopadłościany stanowią filary na których wsparta jest część dydaktyczna szkoły. Aula szkoły wyposażona również w ekran oraz projektor cyfrowy umieszczony we wspólnej projektorowni z salą kinową, może pełnić opcjonalnie funkcje audytorium kinowego. Na poziomie kondygnacji + 1 dostępnej windą lub klatkami schodowymi zlokalizowano sale ćwiczeń wraz z zapleczem szkoły. Na poziomie +2 od strony placu grunwaldzkiego projektuje się pomieszczenia fundacji festiwalowej oraz pokoje gościnne. W pozostałej części budynku przewiduje się przestrzenie biur komercyjnych do ew. późniejszego zaadoptowania w ramach dalszego rozwoju szkoły. Funkcje na poziomie + 2 rozmieszczono w taki sposób aby nie kolidowały ze sobą. Na dachy budynku zaprojektowany taras widokowy dostępny z klatki schodowej. Bryła budynku składa się z dwóch części rozgraniczonych materiałowo od strony elewacji placu Grunwaldzkiego. Zasadniczo w celu podkreślenia idei filmowej miejsca, zmienności i nieprzewidywalności kina część bryły stanowiąca kondygnację + 1 oraz +2 przeszklono oraz wyposażono w system ruchomych okiennic które w zależności od pory dnia, odbywających się zajęć tworzą inne podziały tej części elewacji – w zależności od kąta otwarcia w jakim zostaną ustawione. Na potrzeby wydarzeń, reklamy sponsorów oraz festiwalu filmowego przedmiotowa elewacja przystosowana będzie do wyświetlania obrazów filmowych lub reklamowych na całej powierzchni tworząc w ten sposób ekran w rozmiarze 260 m2. Na czas festiwalu byłby to dodatkowy nośnik reklamowy lub kinowy, obok otwartego kina festiwalowego z ekranem w miejscu muszli z tymczasową widownią przed muszlą. W odbiorze elewacji „ekran” wsparty jest na trzonie żelbetowym prostopadłościanu auli wewnątrz hallu i restauracji obudowanych strukturą systemowych przeszkleń schodzących od strony placu do patio. Mając na uwadze ograniczone koszty oraz przede wszystkim charakter miejsca, otaczającą architekturę oraz historię miasta Gdyni zdecydowano się na zminimalizowanie różnorodności materiałów oraz przeszkleń na pozostałych elewacjach nawiązując zgodnie z zaleceniem do architektury Teatru Muzycznego. W tym celu od strony elewacji południowej oraz zachodniej przyjęto okładziny z prefabrykowanych płyt z surowego betonu architektonicznego oraz niewielkiej szerokości szklenia. Doświetlenie sal ćwiczeń zapewniono przez świetliki dachowe o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła. Wykończenie zewnętrzne kondygnacji parteru projektuje się jako powierzchnię z płyt betonowych barwionych w masie na kolor biały – podobnie jak wnętrze hallu dwukondygnacyjnego. Wszystkie opierzenia, obróbki blacharskie przyjmuje się w kolorze szarym. Dojście do urządzeń technicznych na dachu zapewnione jest z klatki schodowej prowadzącej na taras widokowy.

Rzuty obiektu

Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne.

Budynek szkoły filmowej rozwiązano w konstrukcji żelbetowej monolityczno -prefabrykowanej.  Ściany nośne zewnętrzne na dłuższej elewacji, wewnętrzna ściana środkowa biegnąca wzdłuż budynku oraz wielokondygnacyjne tarcze żelbetowe oparte na słupach podpierają prefabrykowane stropy sprężone o rozpiętości dochodzącej do 12m. Stateczność budynku zapewniają trzony klatkowe i windowe wykonane w technologii monolitycznej oraz część ścian usztywniających schodzących do fundamentu. Widownia wykonana z modułowych elementów prefabrykowanych. Budynek będzie posadowiony bezpośrednio na szczelnej płycie fundamentowej wykonanej w technologii białej wanny. W przypadku wysokiego stanu wody gruntowej konieczne będzie zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną na czas budowy. Główna bryła budynku będzie oddylatowana od parkingu podziemnego.

Garaż podziemny wykonany w całości w technologii monolitycznej żelbetowej. Główny układ konstrukcyjny to zewnętrzne ściany nośne i słupy żelbetowe podtrzymujące strop typu Filigran. Dodatkowo strefy przebicia wokół słupów wzmocnione głowicami. Całość konstrukcji posadowiona na szczelnej płycie fundamentowej. Na stropie wykonane warstwy tarasu zielonego oraz plac i elementy małej architektury. Parking będzie połączony łącznikiem podziemnym z budynkiem Teatru Muzycznego.

Infrastruktura techniczna.

Obsługa komunikacyjna obiektu odbywać się będzie z ul. Armii Krajowej, z której projektuje się zjazd do garażu oraz na plac. Przewiduje się wyposażenie budynku w następujące instalacje wewnętrzne włączone do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej:
– wodociągową, kanalizacji sanitarnej,
– kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z powierzchni utwardzonych i dachów,
– centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
– elektroenergetyczną,
– odwadniającą posadzki garażu – podłączoną poprzez przepompownię do sieci miejskiej,
– elektryczne niskoprądowe, telefoniczną, telewizyjną i domofonową.

oraz system wentylacji opartym o centrale wentylacyjne z rekuperacją. Posadowienie central przewidziano na dachu budynku, w miejscu obniżenia stropodachu budynku osłoniętym attyką w celu zapewnienia ochrony akustycznej dla sąsiednich budynków. Centrale dachowe w wykonaniu leżącym.

Garaż podziemny wyposażony w wentylację mechaniczną strumieniową, pełniącą jednocześnie funkcję oddymiania. Plac Grunwaldzki będzie wyposażony w sieć instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Przekrój techniczny

Elewacje

Zabezpieczenia pożarowe.

Budynek Gdyńskiej Szkoły Filmowej projektuje się jako jedną strefę pożarową. Pod względem bezpieczeństwa i zabezpieczeń przeciwpożarowych przyjęto koncepcję optymalizującą koszty przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa pożarowego. Projektowany budynek pod względem funkcji oraz wymogów warunków technicznych sklasyfikowano jako: kategoria ZLI zagrożenia ludzi, poziom (-1,0,+1) oraz kategoria ZLIII zagrożenia ludzi, poziom (+2).

Przyjęto klasę „B” odporności pożarowej budynku.

Poziom -1 zawiera pomieszczenia ZL I o liczbie ponad 100 osób dla których oddymianie jest obligatoryjne. Analiza wysokości ścian sal kinowych oraz auli (ZL I), wykazuje jednoprzestrzenność sal, które  przebiegają  przez kondygnacje (-1) i (0,0), jednak kondygnacja podziemna zagłębiona jest ze wszystkich stron mniej niż połowę wysokości w świetle ściany tej kondygnacji to znaczy poniżej poziomu przylegającego do niego terenu – wobec powyższego nie zachodzi potrzeba oddymiania tych sal.

Ewakuację z sal kinowych (poziom -1) przeprowadza się poprzez przedsionek ewakuacyjnej klatki schodowej z różnicowanym ciśnieniem. Drogi ewakuacyjne z sal w poziomie (-1) chronione są przez różnicowanie ciśnień pomiędzy klatką schodową a przedsionkiem.

Garaż zamknięty podziemny, pod placem Grunwaldzkim – strefa pożarowa o pow.  3600 m2 (do 5000m2), w klasie C odporności pożarowej, jest oddymiany strumieniowo, hydranty DN33 o wydajności powyżej 1,5 l/s, ewakuacja długość przejścia 40m, powiększona o 50%.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.