Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie urbanistycznym „Kraków Nowa Huta Przyszłości”

Międzynarodowy konkurs ideowy „KRAKÓW – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI” na opracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej wschodniej części Krakowa.
I Nagroda

Projekt konkursowy: ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ul. Konarskiego 6/3, 44-100 Gliwice
Data:
Lipiec 2012
Lokalizacja: Kraków

Zespół autorski:
arch. Michał Stangel, Adam Drobniak, Michał Beim, Adam Polko, arch. Rafał Schurma, arch. Anna Karłowska, arch. Anna Saucha, inż. Maciej Wężykowski

Nowa Huta Przyszłości w Krakowie

Konkurs urbanistyczny: Kraków – Nowa Huta Przyszłości

Koncepcja Biura Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA wykonana w ośmioosobowym zespole pod kierownictwem dr Michała Stangla zdobyła pierwsze miejsce w największym w ostatnich latach w Polsce, międzynarodowym konkursie urbanistycznym „Kraków Nowa Huta Przyszłości”. Celem konkursu było opracowanie wizji rozwoju obszaru ponad 5 tys. ha. we wschodniej części Krakowa, w której nowe inwestycje łączyłyby się z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. W skład zwycięskiego zespołu weszli Michał Stangel, Adam Drobniak, Michał Beim, Adam Polko, Rafał Schurma, Anna Karłowska, Anna Saucha i Maciej Wężykowski.

W zwycięskiej koncepcji zaproponowano wizję rozwoju „Nowego Krakowa” jako zwartej i wielofunkcyjnej struktury miejskiej, która łączyłaby najlepsze elementy tożsamości „starego Krakowa” i możliwości rozwoju miasta odpowiadającego wyzwaniom przyszłości. Zlokalizowanie w bliskiej odległości mieszkań, usług, miejsc pracy i terenów rekreacji stanowi współczesną interpretację gęstej, tradycyjnej struktury miejskiej – takiej jak śródmieście Krakowa. Równocześnie gęsta, zielona struktura płynnie przechodząca od nowego centrum, przez tereny parku naukowo-technologicznego po wielofunkcyjną dzielnicę miejską ma zapewniać wysoką jakość życia i warunki do realizacji zrównoważonego, lokalnego stylu życia, w tym poruszania się pieszo i rowerem i dostępności terenów zielonych.

Przedstawiona wizja oparta jest o współczesne kierunki rozwoju miast osadzone w wartościach rozwoju zrównoważonego, zintegrowanego, miasta inteligentnego oraz kreatywnego. Czerpie równocześnie z przyszłościowych postulatów rozwoju miejskiego związanych z generowaniem konkurencyjnych, adaptacyjnych struktur miejskich i tworzeniem prężnego społeczno-ekonomicznie miasta –„urban resilience”. Wizja rozwojowa „Nowego Krakowa” osadzona jest na trzech priorytetach rozwoju, tj.: „Zielona i prężna dzielnica biznesu”, „Inteligentna dzielnica mieszkaniowa”, oraz „Udogodnienia dla innowacji i kreatywności”. Zrównoważony rozwój struktury miejskiej łączy się bezpośrednio z dobrostanem mieszkańców, stylem życia, zdrowiem publicznym, wpisując się równocześnie w politykę klimatyczną.

Kraków Nowa Huta Przyszłości

Projekt urbanistyczny wschodniej części Krakowa

Wizja programowo przestrzenna Krakowa

W koncepcji zaproponowano szereg rozwiązań o charakterze wzajemnie wspierających się projektów flagowych, mających tworzyć ofertę inwestycyjną i wyróżnikowe elementy zagospodarowania nowej części miasta, m.in. budynki wysokościowe tworzące „wschodnią bramę do miasta”, centrum kongresowe, muzeum stali czy kompleks wydarzeń plenerowych „Błonia 2.0”. Zaproponowano też strategię zagospodarowania i aktywizacji terenów kombinatu hutniczego Arcelor Mittal.

„Pierwszą nagrodę przyznano za klarowność i trafność koncepcji integrowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej oraz za bardzo interesująca propozycję urbanistycznej strategii otwarcia i restrukturyzacji użytkowania terenów zajmowanych przez Hutę” – mówił przewodniczący sądu konkursowego prof. Sławomir Gzell z Politechniki Warszawskiej. Sąd konkursowy podkreślił, że atutem zwycięskiego projektu jest „traktowanie przestrzeni jako cennego i rzadkiego zasobu, a zagęszczenie istniejącej zabudowy autorzy pracy zaproponowali z wrażliwością na charakterystyczne cechy lokalne”. Jak powiedziała zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba: „Konkurs ma charakter studialny. Mamy możliwość wyboru wszystkiego, co najlepsze z poszczególnych prac. Wydaje się, że to, co najważniejsze i najlepsze znajduje się w zwycięskiej pracy” (PAP).

Nagrodzone prace mają być inspiracją do zapisów w opracowywanej aktualnie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Wystawa prac konkursowych trwa w krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej. Dyskusja pokonkursowa planowana jest za ok. 2 tygodnie.

W skład interdyscyplinarnego zespołu projektowego weszli:

dr inż. arch. Michał Stangel – urbanista; właściciel pracowni ARCA, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, stypendysta Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology; doświadczenia urbanistyczne zdobywał m.in. w firmie EDAW w projektach rewitalizacji terenów olimpijskich w Londynie. Autor kilkudziesięciu opracowań urbanistycznych i laureat kilkunastu konkursów.
Dr Adam Drobniak
– ekonomista, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych. Specjalista w zakresie rozwoju strategicznego; zajmuje się m.in. problematyką „urban resilience” Autor licznych studiów wykonalności, lokalnych planów rewitalizacji, analiz rynku, analiz strategicznych, itp.
Dr Michał Beim
– planista przestrzenny, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, w latach 2009-2011 przebywał na stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w Instytucie Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern, ekspert Instytutu Sobieskiego.
Dr Adam Polko
– ekonomista, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista z zakresu rewitalizacji miast, gospodarowania nieruchomościami oraz ekonomii miejskich przestrzeni publicznych.
Rafał Schurma
, mgr inż. budownictwa i architektury, założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, w latach 2007-2011 wykładowca na Uniwersytecie Harvarda w magisterskim programie Zarządzania Środowiskowego, członek Rady Programowej PK, Uprawniony architekt, inżynier oraz konsultant LEED, BREEAM, DGNB, właściciel visio | architects and consultants Arch.
Anna Karłowska i arch. Anna Saucha są absolwentkami, a Maciej Wężykowski studentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Informacja o wynikach konkursu:
http://www.krakow.pl/nasze_miasto/aktualnosci/12897,29,komunikat,nowa_huta_przyszlosci.html
http://appimeri.um.krakow.pl/app-pub-szp/pages/knk-wn-detail.jsf?id=4234&lay=normal&fo=0#

Nowa Huta Przyszłości

Konkurs urbanistyczny na wizję Krakowa

Konkurs urbanistyczny na wizję Krakowa

Nowa Huta Przyszłości

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.