Robert Konieczny i KWK Promes nie zaprojektują przebudowy Bunkra Sztuki w Krakowie

Robert Konieczny nie zaprojektuje przebudowy Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Władze galerii nie doszły do porozumienia z pracownią KWK Promes, autorami zwycięskiej koncepcji, podczas negocjacji pokonkursowych dotyczących harmonogramów, terminów i kosztorysów dalszych prac projektowych.

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes


Przedstawiamy oświadczenie Magdaleny Ziółkowskiej, dyrektorki Bunkra Sztuki:

 

„Z wielką przykrością informujemy, że Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” nie zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Laureatem I nagrody Konkursu architektonicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Galerii – biurem KWK Promes Architekt Robert Konieczny z Katowic.

Projekt umowy z Laureatem, przedstawiony jako załącznik do Regulaminu Konkursu, był podstawą do – trwających ponad miesiąc – negocjacji z Zespołem KWK Promes. W ich toku Laureat proponował wprowadzenie zmian w ramach istotnych postanowień umowy, które dotyczą m.in. terminów wykonania opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz ich zakresów, warunków finansowych i odpowiedzialności projektanta z tytułu potencjalnego nienależytego wykonania obowiązków.

W poczuciu odpowiedzialności za inwestycję, przewidziany budżet, obowiązujące terminy i interes instytucji publicznej Galeria nie mogła na te zmiany wyrazić zgody. Ich przyjęcie oznaczałoby przejęcie przez Galerię części obowiązków i ryzyk, które zgodnie z projektem umowy leżały po stronie wykonawcy umowy. Takie działanie mogłoby również zostać ocenione jako naruszenie warunków konkurencji określonych w Konkursie, co oznacza niezgodność z zasadami Prawa Zamówień Publicznych.

Galeria stoi przed koniecznością przebudowy i dla Gminy Miejskiej Kraków jest to jedna z wiodących inwestycji na nadchodzące lata. To, że negocjacje nie zakończyły się zawarciem umowy z Laureatem Konkursu, nie oznacza, że inwestycja zostaje wstrzymana. Dalszym etapem działań jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w drodze przetargu.” – źródło: www.bunkier.art.pl


Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes





Robert Konieczny wraz z zespołem pracowni KWK Promes wygrał w październiku 2016 roku prestiżowy ogólnopolski konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

Przypomnijmy, I nagroda w konkursie na przebudowę krakowskiej galerii to już kolejne zwycięstwo architekta w prestiżowym konkursie – w 2009 roku pracownia KWK Promes wygrała ogólnopolski konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie. Obiekt, otwarty dla zwiedzających na początku 2016 roku, został wybrany najlepszym budynkiem świata na World Architecture Festival 2016 w Berlinie, a także zdobył główną Nagrodę European Prize for Urban Public Space 2016 przyznawaną dla najlepszych przestrzeni publicznych w Europie. Tym bardziej szkoda, że władzom Bunkra Sztuki nie udało się dojść do porozumienia z architektem.

Koncepcja śląskiej pracowni, jako jedyna w polemice z warunkami konkursu, nie zakładała nadbudowy galerii. Ze względu na konieczność ewentualnej zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a także spełnienia wytycznych zaleceń konserwatorskich, architekci postanowili poszukać przestrzeni ekspozycyjnej w innym miejscu. Projektanci zaplanowali nowoczesną przestrzeń wystawową pod budynkiem. Idea projektu przekonała jury konkursowe przyznając pracowni Roberta Koniecznego I nagrodę w konkursie.

„Zwycięski projekt zakłada poszanowanie wartości kulturowych istniejącego ikonicznego budynku Galerii i podporządkowanie im zasad modernizacji, w ramach której planowane jest przywrócenie mu dawnej świetności” – podkreślił przewodniczący sądu konkursowego p. Jerzy Szczepanik-Dzikowski.


Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes


Robert Konieczny wraz z zespołem przedstawili harmonogram prac projektowych wraz z możliwymi do spełnienia terminami, uwarunkowanymi czasem potrzebnym na uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych, a także kosztorys uwzględniający środki finansowe potrzebne chociażby na zlecenie dodatkowych prac archeologicznych oraz badań gruntów, wynikających z planowanej podziemnej zabudowy. Projekt pracowni KWK Promes był natomiast jedynym, który nie wymuszał zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zmiana MPZP w Polsce potrafi trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy.

Stanowisko Roberta Koniecznego:

 

„Decydując się na udział w konkursie na przebudowę i nadbudowę Bunkra Sztuki przyjęliśmy, że założeń Inwestora nie możemy traktować dosłownie, gdyż projekt kolidowałby z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i uzyskanie pozwolenia na budowę byłoby niemożliwe, a przynajmniej nie w zakładanym czasie. Stąd zamiast nadbudowy zaprojektowaliśmy rozbudowę podziemną, głęboką na 4 kondygnacje (z Regulaminu Konkursu wynikało, że Inwestor daje architektom dowolność rozwiązań). Nasz projekt okazał się jedynym, który mógł ubiegać się o pozwolenie na budowę bez zmiany MPZP.

Decyzję o takim rozwiązaniu i ewentualnych dalszych negocjacjach w wypadku wygranej podjęliśmy świadomie, gdyż w Regulaminie Konkursu i w załączonej umowie widniał zapis, cytując: „Zamawiający określa jako istotne postanowienia dotyczące zakresu opracowania pracy konkursowej, praw autorskich, płatności oraz terminów wykonania dla Części 1. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzone jedynie w uzasadnionych przypadkach”. Założenia do programu funkcjonalno – użytkowego i Regulamin wraz z projektem umowy mówią o dwóch etapach i nadbudowie, nasz projekt przewiduje jeden etap (gdyż projekt jest niepodzielny ze względów funkcjonalnych) oraz rozbudowę podziemną na cztery kondygnacje. Czyli jest jak najbardziej uzasadnionym przypadkiem do wprowadzenia zmian w umowie, co przewidywał regulamin konkursu.

Z projektem wiązały się nowe ryzyka, których Zamawiający nie mógł sprawdzić ogłaszając konkurs, gdyż zakładana była tylko jedna kondygnację podziemną pod Bunkier Cafe. Wykonał do głębokości 4 m odwierty plus wstępne prace archeologiczne. Nasz projekt wymaga badań gruntu do głębokości 30m pod ziemią, czyli o 26 m głębiej! W zabytkowej części Krakowa , gdzie odkrycie pod ziemią jakiegoś zabytku czy pozostałości dawnej zabudowy graniczy z pewnością. Dlatego bazując na tym zapisie regulaminu negocjacje szły w tym kierunku, by nowe ryzyka zdjąć zarówno z projektanta jak i z zamawiającego, bo koszta mogły być nieprzewidywalne. Przykładowo, badania archeologiczne tylko na poziomie 4 m pod powierzchnią Bunkier Cafe miały wynosić 800 000 zł. Było to po stronie Zamawiającego i o te pieniądze wnioskował, ale kwota mogłaby ulec zmianie ( np. podwojeniu), gdyż pojawiły się kolejne poziomy do zbadania. Równolegle z archeologią prowadzone są roboty geologiczne ( koszt po naszej stronie), które również ciężko oszacować na tym etapie (odbyliśmy konsultacje z miejscowymi geologami). Rolą architekta jest planowanie i bezpieczne przeprowadzenie inwestycji do samego końca, chroniąc również interes zamawiającego. Dlatego przy bardzo skronmym budżecie 1.200 000 zł na projekt wraz z badaniami geologicznymi i wszystkimi uzgodnieniami ,negocjowaliśmy wprowadzenie takich zapisów, gdzie możliwe byłoby zawieszenie umowy, by uzyskać ewentualne dodatkowe środki na dalsze nieprzewidziane badania geologiczne i archeologiczne, które mógłby zlecić np. konserwator zabytków. W tej sprawie praktycznie doszliśmy do konsensusu.
Negocjowaliśmy również terminy wykonania projektu tłumacząc, iż majowy termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest bardzo trudny, gdyż z samych przepisów i terminów z nich wynikających, odpowiednie instytucje mają czas na odpowiedzi na nasze wnioski daleko po majowym terminie – ciągle będąc w zgodzie z prawem. Stworzyliśmy harmonogram prac projektowych, pokazując, że optymistyczny termin złożenia projektu do pozwolenia na budowę to listopad, pod warunkiem, że nie pojawi się konieczność dodatkowych uzgodnień, czego na tym etapie nie można wykluczyć. Tutaj również doszliśmy do porozumienia.

Z naszej strony, chcąc zrobić wszystko, aby zdążyć za maj, wykonaliśmy pierwszy etap umowy bez jej podpisania i wynagrodzenia, prowadząc konsultacje z branżystami, dopracowując projekt i konstrukcję (mimo braku uwag ze strony zamawiającego, wynikających z braku podpisania umowy) i przygotowując odpowiednie wnioski. Udało się ten etap zakończyć przed Wigilią.

Jedynym punktem, który nie został do tego momentu uzgodniony, była kwestia możliwości dyskutowania o dodatkowym honorarium w momencie odkrycia czegoś niespodziewanego pod ziemią i konieczności zmiany wtedy całego projektu. W zapisie chodziło o to, by obydwie strony mogły zawiesić umowę do czasu pozyskania środków. Nasza intencja była również taka, by działało to w drugą stronę i gdy zamawiający nie ma środków np. na dodatkowe prace archeologiczne, to również czekamy bez wzajemnych roszczeń. Chęć wprowadzenia tego zapisu wynikała z naszych doświadczeń przy budowie Centrum Dialogu „Przełomy”, gdzie znalazły się środki na dodatkowe prace budowlane, a KWK Promes dopłacało do projektu ponad dwa lata i gdyby nie inne realizacje, biuro przestałoby istnieć.

Rozumiemy oczywiście, że ze względu na środki przeznaczone na pierwszy etap umowy, które Zamawiający otrzymał i musiał rozliczyć do końca roku, umowa w takiej formie nie mogła być przez niego podpisana. Z kolei my nie mogliśmy podpisać umowy, która została nam przekazana przez Zamawiającego po Świętach, gdyż była to praktycznie wersja z czasów konkursu, nie obejmująca większości z naszych późniejszych wzajemnych ustaleń. Rozumiemy, że był to wymóg formalny i zamawiający musiał tak postąpić. Dla nas nie jest to jednak temat zamknięty i gotowi jesteśmy w jakiejś formie, na którą zamawiającemu pozwoli prawo, kontynuować rozmowy. Dla nas to ważny projekt i mamy świadomość, że niewielu architektów jest go w stanie opracować i doprowadzić inwestycję do zadowalającego i szczęśliwego zakończenia.”

Robert Konieczny, KWK Promes. Źródło: KWK Promes / Facebook

Warunki konkursu dopuszczają realizację zwycięskiej koncepcji przez inną pracownię. Pozostaje jednak żal, iż nie doszło do porozumienia władz galerii z autorami zwycięskiej koncepcji – uznaną polską pracownią architektoniczną doświadczoną w prowadzeniu trudnych projektów, o czym świadczą przede wszystkim zrealizowane budynki, nagradzanie w Polsce oraz zagranicą. Pozostaje mieć nadzieję na większą elastyczność, konstruktywną współpracę oraz bardziej przyjazne przepisy administracyjne przy realizowaniu publicznych inwestycji w Polsce w przyszłości. My natomiast, trzymamy wciąż kciuki za dalsze losy „Bunkra Sztuki” w Krakowie.


Przypominamy: Robert Konieczny wraz z zespołem KWK Promes wygrał konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. To już kolejne zwycięstwo architekta w prestiżowym konkursie – w 2009 roku pracownia KWK Promes wygrała ogólnopolski konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie.

 

Bunkier Sztuki w Krakowie - Zwycięski projekt pracowni KWK Promes | Robert Konieczny

Zobacz więcej: Robert Konieczny wraz z zespołem KWK Promes
wygrywa konkurs na Bunkier Sztuki w Krakowie

 

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.