Silver Tower Center we Wrocławiu – Dynamiczna wieża projektu Pracowni Projektowej Maćków

Silver Tower Center we Wrocławiu to wielofunkcyjny budynek zrealizowany na podstawie projektu Pracowni Projektowej Maćków. Obiekt łączy funkcje biurowe, konferencyjne, hotelowe i handlowe. Budynek, dzięki skręconym modułom i zacieniającym fasadę, pionowym „żyletkom”, ma dynamiczną i smukłą formę, kreując przy tym interesującą grę światłem.


Budynek biurowo-hotelowo-usługowy „Silver Tower Center”
Lokalizacja: ul. Plac Konstytucji 3 Maja, Wrocław
Architektura:
Maćków Pracownia Projektowa
Autorzy projektu: Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Katarzyna Korsak (architekt prowadzący), Paweł Dadok, Konrad Gwiazda, Iwona Iskra, Anna Kołodzińska, Magdalena Paprotna, Piotr Sulisz, Karolina Zajączkowska
Współpraca: Marek Kotowski, Wojciech Napierała
Konstrukcja: PB Stalbet
Instalacje: Janura
Inwestor: Wisher Enterprise
Generalny wykonawca: Karmar

Zdjęcia: Maciej Lulko

 

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa. Zdjęcia: Maciej Lulko

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa. Zdjęcia: Maciej Lulko

SILVER TOWER CENTER


Bu­dy­nek Si­lver To­wer Cen­ter zlo­ka­li­zo­wa­no w cią­gu uli­cy Pił­sud­skie­go, na nie­ty­po­wej dział­ce po­wsta­łej w wy­ni­ku par­ce­la­cji daw­ne­go cmen­ta­rza ży­dow­skie­go. Kla­sycz­ny miej­ski kwar­tał po­dzie­lo­no po prze­kąt­nej w ce­lu upa­mięt­nie­nia śla­du daw­ne­go zie­leń­ca, któ­ry sta­no­wił w prze­szło­ści za­ple­cze cmen­tar­ne.

Zgod­nie z de­cy­zja­mi pla­ni­stycz­ny­mi, obiekt skła­da się z 6-cio kon­dy­gna­cyj­nej ba­zy, wy­zna­czo­nej prze­cięt­ną wy­so­ko­ścią oko­licz­nej za­bu­do­wy i do­mi­nan­ty, dla któ­rej pla­ny nie prze­wi­dy­wa­ły ogra­ni­czeń. W trak­cie prób na mo­de­lach prze­strzen­nych, zde­cy­do­wa­no o wy­so­ko­ści ok. 55 m, ja­ko war­to­ści wy­star­cza­ją­cej dla ak­cen­tu prze­strzen­ne­go. Wy­two­rzo­na do­mi­nan­ta pod­kre­śla otwar­cie w cią­gu ul. Pił­sud­skie­go na przed­po­le dwor­ca ko­le­jo­we­go i sy­gna­li­zu­je je­go obec­ność. Bry­łę wie­ży po­dzie­lo­no na mo­du­ły, nie­znacz­nie po­prze­krę­ca­ne wzglę­dem osi pio­no­wej w ce­lu uzy­ska­nia dy­na­mi­ki wzmac­nia­ją­cej wra­że­nie smu­kło­ści. Za­bieg ten po­pra­wił tak­że do­świe­tle­nie są­sied­nich bu­dyn­ków. Na tak po­wsta­łe „kost­ki” wpro­wa­dzo­no po­dzia­ły ele­wa­cyj­ne, po­zwa­la­ją­ce na za­go­spo­da­ro­wa­nie otwar­tych prze­strze­ni biu­ro­wych w mo­du­ły. Pio­no­we, głę­bo­kie na 30 cm pro­fi­le, po­zwa­la­ły wzmoc­nić wer­ty­ka­lizm syl­we­ty, po­pra­wia­jąc pro­por­cje bu­dyn­ku. Dzię­ki nim uzy­ska­no po­żą­da­ną grę świa­tła na fa­sa­dzie, da­jąc jej pla­stycz­ny wy­raz. „Ży­let­ki” sta­no­wią tak­że ele­ment za­cie­nia­ją­cy fa­sa­dy za­pew­nia­jąc kom­fort użyt­ko­wa­nia bez ucie­ka­nia się do skom­pli­ko­wa­nych i kosz­tow­nych sys­te­mów, po­zo­sta­wia­jąc jed­no­cze­śnie za­pie­ra­ją­ce dech w pier­siach wi­do­ki.

Bu­dy­nek Si­lver To­wer Cen­ter za­wie­ra ze­staw usług ko­mer­cyj­nych: 3-gwiazd­ko­wy ho­tel, cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne, biu­ra, han­del i pod­ziem­ny, 2-kon­dy­gna­cyj­ny par­king. Do han­dlu i usług za­pew­nio­no wej­ścia z przy­le­głych ulic, dba­jąc o ich ży­wot­ność, a na po­wsta­łym skwe­rze zor­ga­ni­zo­wa­no miej­sce dla ogród­ków ga­stro­no­micz­nych. Bu­dy­nek wno­si oży­wie­nie tej czę­ści Przed­mie­ścia Oław­skie­go, cie­szą­ce­go się do­tąd złą sła­wą i sta­no­wi ko­lej­ny krok na dro­dze do re­wi­ta­li­za­cji te­go ob­sza­ru.


Powierzchnia Użytkowa: 25 000 m2
Powierzchnia Całkowita: 30 516 m2
Kubatura: 119 724 m3
Projekt: 2011 / Realizacja: 2014
Koszt inwestycji: 113 mln pln

 

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa. Zdjęcia: Maciej Lulko

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa. Zdjęcia: Maciej Lulko

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa. Zdjęcia: Maciej Lulko

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa. Zdjęcia: Maciej Lulko
Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa

Budynek ‘Silver Tower Center’, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa


Polecamy: Budynek mieszkalno-usługowy Kurkowa 14 oraz biurowiec Dubois 41 to spójny urbanistycznie koncept dwóch budynków zlokalizowanych nad rzeką, na terenie dawnej bazy firmy śmieciowej, we Wrocławiu. Projekt wykonała znana i wielokrotnie nagradzana pracownia Zbigniewa Maćkowa – Maćków Pracownia Projektowa.

 

Budynek mieszkalno-usługowy Kurkowa 14, Budynek biurowy Dubois 14, Wrocław. Projekt: Maćków Pracownia Projektowa, Zdj. Maciej Lulko

Zobacz: „Światło, powietrze, widok” – Budynek mieszkalny oraz biurowiec nad rzeką.
Świetna realizacja zespołu Maćków Pracownia Projektowa

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.