Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie urbanistycznym "Kraków Nowa Huta Przyszłości"

Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie urbanistycznym „Kraków Nowa Huta Przyszłości”

Międzynarodowy konkurs ideowy „KRAKÓW – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI” na opracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej wschodniej części Krakowa.
I Nagroda

Projekt konkursowy: ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ul. Konarskiego 6/3, 44-100 Gliwice
Data:
Lipiec 2012
Lokalizacja: Kraków

Zespół autorski:
arch. Michał Stangel, Adam Drobniak, Michał Beim, Adam Polko, arch. Rafał Schurma, arch. Anna Karłowska, arch. Anna Saucha, inż. Maciej Wężykowski

Nowa Huta Przyszłości w Krakowie

Konkurs urbanistyczny: Kraków – Nowa Huta Przyszłości

Koncepcja Biura Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA wykonana w ośmioosobowym zespole pod kierownictwem dr Michała Stangla zdobyła pierwsze miejsce w największym w ostatnich latach w Polsce, międzynarodowym konkursie urbanistycznym „Kraków Nowa Huta Przyszłości”. Celem konkursu było opracowanie wizji rozwoju obszaru ponad 5 tys. ha. we wschodniej części Krakowa, w której nowe inwestycje łączyłyby się z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. W skład zwycięskiego zespołu weszli Michał Stangel, Adam Drobniak, Michał Beim, Adam Polko, Rafał Schurma, Anna Karłowska, Anna Saucha i Maciej Wężykowski.

W zwycięskiej koncepcji zaproponowano wizję rozwoju „Nowego Krakowa” jako zwartej i wielofunkcyjnej struktury miejskiej, która łączyłaby najlepsze elementy tożsamości „starego Krakowa” i możliwości rozwoju miasta odpowiadającego wyzwaniom przyszłości. Zlokalizowanie w bliskiej odległości mieszkań, usług, miejsc pracy i terenów rekreacji stanowi współczesną interpretację gęstej, tradycyjnej struktury miejskiej – takiej jak śródmieście Krakowa. Równocześnie gęsta, zielona struktura płynnie przechodząca od nowego centrum, przez tereny parku naukowo-technologicznego po wielofunkcyjną dzielnicę miejską ma zapewniać wysoką jakość życia i warunki do realizacji zrównoważonego, lokalnego stylu życia, w tym poruszania się pieszo i rowerem i dostępności terenów zielonych.

Przedstawiona wizja oparta jest o współczesne kierunki rozwoju miast osadzone w wartościach rozwoju zrównoważonego, zintegrowanego, miasta inteligentnego oraz kreatywnego. Czerpie równocześnie z przyszłościowych postulatów rozwoju miejskiego związanych z generowaniem konkurencyjnych, adaptacyjnych struktur miejskich i tworzeniem prężnego społeczno-ekonomicznie miasta –„urban resilience”. Wizja rozwojowa „Nowego Krakowa” osadzona jest na trzech priorytetach rozwoju, tj.: „Zielona i prężna dzielnica biznesu”, „Inteligentna dzielnica mieszkaniowa”, oraz „Udogodnienia dla innowacji i kreatywności”. Zrównoważony rozwój struktury miejskiej łączy się bezpośrednio z dobrostanem mieszkańców, stylem życia, zdrowiem publicznym, wpisując się równocześnie w politykę klimatyczną.




Kraków Nowa Huta Przyszłości

Projekt urbanistyczny wschodniej części Krakowa

Wizja programowo przestrzenna Krakowa

W koncepcji zaproponowano szereg rozwiązań o charakterze wzajemnie wspierających się projektów flagowych, mających tworzyć ofertę inwestycyjną i wyróżnikowe elementy zagospodarowania nowej części miasta, m.in. budynki wysokościowe tworzące „wschodnią bramę do miasta”, centrum kongresowe, muzeum stali czy kompleks wydarzeń plenerowych „Błonia 2.0”. Zaproponowano też strategię zagospodarowania i aktywizacji terenów kombinatu hutniczego Arcelor Mittal.

„Pierwszą nagrodę przyznano za klarowność i trafność koncepcji integrowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej oraz za bardzo interesująca propozycję urbanistycznej strategii otwarcia i restrukturyzacji użytkowania terenów zajmowanych przez Hutę” – mówił przewodniczący sądu konkursowego prof. Sławomir Gzell z Politechniki Warszawskiej. Sąd konkursowy podkreślił, że atutem zwycięskiego projektu jest „traktowanie przestrzeni jako cennego i rzadkiego zasobu, a zagęszczenie istniejącej zabudowy autorzy pracy zaproponowali z wrażliwością na charakterystyczne cechy lokalne”. Jak powiedziała zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba: „Konkurs ma charakter studialny. Mamy możliwość wyboru wszystkiego, co najlepsze z poszczególnych prac. Wydaje się, że to, co najważniejsze i najlepsze znajduje się w zwycięskiej pracy” (PAP).

Nagrodzone prace mają być inspiracją do zapisów w opracowywanej aktualnie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Wystawa prac konkursowych trwa w krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej. Dyskusja pokonkursowa planowana jest za ok. 2 tygodnie.

W skład interdyscyplinarnego zespołu projektowego weszli:

dr inż. arch. Michał Stangel – urbanista; właściciel pracowni ARCA, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, stypendysta Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology; doświadczenia urbanistyczne zdobywał m.in. w firmie EDAW w projektach rewitalizacji terenów olimpijskich w Londynie. Autor kilkudziesięciu opracowań urbanistycznych i laureat kilkunastu konkursów.
Dr Adam Drobniak
– ekonomista, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych. Specjalista w zakresie rozwoju strategicznego; zajmuje się m.in. problematyką „urban resilience” Autor licznych studiów wykonalności, lokalnych planów rewitalizacji, analiz rynku, analiz strategicznych, itp.
Dr Michał Beim
– planista przestrzenny, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, w latach 2009-2011 przebywał na stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w Instytucie Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern, ekspert Instytutu Sobieskiego.
Dr Adam Polko
– ekonomista, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista z zakresu rewitalizacji miast, gospodarowania nieruchomościami oraz ekonomii miejskich przestrzeni publicznych.
Rafał Schurma
, mgr inż. budownictwa i architektury, założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, w latach 2007-2011 wykładowca na Uniwersytecie Harvarda w magisterskim programie Zarządzania Środowiskowego, członek Rady Programowej PK, Uprawniony architekt, inżynier oraz konsultant LEED, BREEAM, DGNB, właściciel visio | architects and consultants Arch.
Anna Karłowska i arch. Anna Saucha są absolwentkami, a Maciej Wężykowski studentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Informacja o wynikach konkursu:
https://www.krakow.pl/nasze_miasto/aktualnosci/12897,29,komunikat,nowa_huta_przyszlosci.html
https://appimeri.um.krakow.pl/app-pub-szp/pages/knk-wn-detail.jsf?id=4234&lay=normal&fo=0#

Nowa Huta Przyszłości

Konkurs urbanistyczny na wizję Krakowa

Konkurs urbanistyczny na wizję Krakowa

Nowa Huta Przyszłości


Zobacz również:



Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.