I Nagroda w konkursie na projekt Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w gminie Pruszcz Gdański.
I Nagroda w konkursie


Autorzy: 3MA STUDIO Krzysztof Machiński
Skład zespołu: arch. Krzysztof Machiński, arch. Marcin Matusewicz, arch. Andrzej Machiński, arch. Paulina Cur, arch. Joanna Muczyńska, arch. Krzysztof Listopad
Wizualizacje: Tomasz Żarnowski
Lokalizacja: Juszkowo, Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
Wyniki konkursu: Styczeń 2016

 

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

Lokalizacja


Teren objęty opracowaniem koncepcyjnym zlokalizowany jest w miejscowości Juszkowo w gminie Pruszcz Gdański, sąsiaduje od wschodu z nowo wybudowanym osiedlem „Zakątek Juszkowo” oraz granicą zurbanizowanej części miasta Pruszcz Gd. Dojazd do działki prowadzi ulicą Raduńską od strony śródmieścia Pruszcza Gd. znajdującego się w bezpośredniej jej bliskości. Od północy graniczy z cmentarzem, natomiast naturalną granicą od strony południowo-zachodniej jest Struga Rotmanka.

Założenia urbanistyczne


Koncepcja planu zagospodarowania oparta została na wytycznych opracowanych przez Zamawiającego tj. Gmina Pruszcz Gdański. Celem jej jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni nowego Centrum Gminnego, składającego się z obiektu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, przedszkola ze żłobkiem i uzupełniającej zabudowy mieszkalnej. Zamysłem projektowanej zabudowy jest takie rozmieszczenie poszczególnych funkcji w terenie aby w oparciu o elementy determinujące, wynikające z jej lokalizacji działki, stworzyć przyjazną, wspólną, przenikającą się przestrzeń publiczno-rekreacyjną. Kompozycja projektowanej zabudowy oparta jest na osi równoległej do Strugi Rotmanka od strony ul. Raduńskiej i drugiej osi wschód-zachód nowo wybudowanego osiedla „Zakątek Juszkowo”. „Zaproszeniem” do projektowanej przestrzeni publicznej będzie wyeksponowany obiekt Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, zlokalizowany u zbiegu ulic Raduńskiej i Zakątek, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego i Strugi Rotmanka. Bryła budynku administracyjnego przenika się z osią komunikacji pieszej projektowanej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, którą „zamyka” obiekt przedszkola. Zabudowę mieszkaniową projektuje się wzdłuż granicy wschodniej i północnej w taki sposób, aby stworzyć kameralne wnętrze – „atrium” publiczno-rekreacyjne, które od strony południowo-zachodniej graniczyć będzie ze Strugą Rotmanka. Wnętrze składa się z projektowanych i naturalnych terenów sportowo-rekreacyjnych, zintegrowanych z obiektem przedszkola i żłobka. Jednym z głównych jego elementów jest wielofunkcyjny, integrujący plac publiczny będący „zwornikiem” projektowanej zabudowy, przylegający do zieleni parkowej rozciągającej się wzdłuż Strugi Rotmanka. Usytuowanie projektowanego placu sprzyja integracji mieszkańców Gminy poprzez możliwość organizacji uroczystości oficjalnych (świąt itp.), kulturalno-rozrywkowych, dzięki czemu obszar stanie się nowym Centrum Gminnym Pruszcza Gdańskiego.

 

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA OBIEKTU URZĘDU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W MIEJSCOWOŚCI JUSZKOWO NA DZIAŁCE NR 164/22


I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

Lokalizacja


Budynek Urzędu Gminy Pruszcz Gdański zlokalizowany został u zbiegu ulic Raduńskiej i Zakątek, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego od strony południowej. Bryła budynku administracyjnego przenika się z osią komunikacji pieszej projektowanej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej od strony północnej budynku Urzędu. Od strony wschodniej budynek sąsiaduje z projektowaną drogą dojazdową wraz z parkingami.

Założenia projektowe


Wyeksponowany obiekt Urzędu Gminy Pruszcz Gdański od strony ul. Raduńskiej jest „zaproszeniem” do projektowanej przestrzeni publicznej znajdującej się w głębi działki nr 164/22. Zaprojektowano budynek składający się z dwóch segmentów – dwupiętrowego segmentu wschodniego i jednopiętrowego segmentu zachodniego, połączonych w przyziemiu foyer dla interesantów, który spełnia zarówno funkcje wystawienniczo-kulturalne jak i pasażu pieszego prowadzącego od strony przystanku autobusowego ( dojazdu, parkingów) do strefy rekreacyjno-publicznej. Takie połączenie funkcji podniesie stopień transparentności władz administracyjnych gminy i pozwoli na jej bliższą integrację z mieszkańcami. Na wysokości pierwszego piętra oba segmenty budynku połączone są nadwieszonymi „kładkami” zlokalizowanymi na przedłużeniu projektowanych korytarzy w poszczególnych częściach budynku. Od strony ul. Raduńskiej projektuje się ustawienie pylonu – „witacza” z godłem gminy, wysuniętego nieco przed linię zabudowy, który spełniać będzie funkcje infomatu. Zastosowane materiały elewacyjne od strony wschodniej ( ulica dojazdowa wraz z parkingami) oraz zachodniej – Strugi Rotmanka – to cegła klinkierowa, która nawiązuje do historycznego materiału stosowanego na terenie gminy i Pomorza. Od stron placów publicznych jak i wzdłuż pasażu – foyer zaprojektowano systemowe elewacje szklane, które podniosą transparentność pracy urzędu.

Budynek Urzędu powinien stać się silnym, rozpoznawalnym znakiem przestrzeni Gminy graniczącej z miastem Pruszcz Gd.

Atrakcyjność przestrzeni publicznej towarzyszącej budynkowi sprawi, że nie będzie on traktowany jedynie jako budynek – urząd. Zaproponowana współczesna, atrakcyjna i przyjazna przestrzeń gminna, przestrzeń aktywizująca, ma sprawić że chce się w niej przebywać, niezależnie od bycia interesantem Urzędu. Jej atrakcyjność związana z formą, architekturą i oferowanym dodatkowym programem potrafi przyciągnąć nie tylko mieszkańców Gminy i miasta Pruszcz Gd. ale także przebywających tam turystów.

Program funkcjonalny


Układ funkcjonalny obiektu zaprojektowaliśmy w oparciu o wytyczne inwestorskie oraz własne przemyślenia mające na celu uatrakcyjnienie gmachu w powiązaniu z otaczającą przestrzenią publiczną. Układ pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach tworzy logiczny i spójny podział funkcjonalny. Projekt został wykonany z uwzględnieniem optymalizacji warunków pracy oraz odpowiedniego doświetlenia w połączeniu z czytelnym podziałem na strefy dostępności.
W przyziemiu budynku zaprojektowano strefę obsługi interesantów oraz małą gastronomię dostępne z wielofunkcyjnego foyer. W pozostałej części zlokalizowano referat spraw obywatelskich, referat oświaty i spraw społecznych, referat funduszy strukturalnych i zamówień publicznych oraz referaty finansowe wraz z archiwum zakładowym. Ponadto od strony północnej zostało zlokalizowane pomieszczenie promocji gminy, dostępne bezpośrednio od strony projektowanego placu publicznego.

Na drugiej kondygnacji w skrzydle wschodnim zostały zlokalizowane pomieszczenia władz gminy wraz z salą rady. W części zachodniej znajdują się referaty planistyczno-infrastrukturalne powiązane z częścią rady gminy kładkami komunikacyjnymi nadwieszonymi nad hallem głównym.

Najwyższa kondygnacja projektowanego budynku zawiera referat zarządzania kryzysowego, referat kontroli wewnętrznej i audytu oraz gabinety radców prawnych. Dodatkowo, w wydzielonej przestrzeni zlokalizowano inkubator przedsiębiorczości dostępny bezpośrednio z głównego pionu komunikacyjnego.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze zostały zaprojektowane w częściowym podpiwniczeniu.

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA OBIEKTU GMINNEGO PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI JUSZKOWO, NA DZIAŁCE NR 164/22


 

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

Lokalizacja


Obiekt zlokalizowany został we wnętrzu „atrium” projektowanej zabudowy mieszkalno-usługowo-administracyjnej. Główne wejście i dojazd prowadzi od strony wschodniej, natomiast dodatkowe wejście umożliwiające niezależne dojście do sali zajęć zajęć ruchowych i części administracyjnej prowadzi od wielofunkcyjnego placu publicznego, zlokalizowanego na osi komunikacji pieszej od strony budynku Urzędu Gminy.

Założenia projektowe


Jednym z głównych założeń projektowanej zabudowy jest czytelny układ funkcjonalny obiektu. W rezultacie powstała bryła przemyślana pod względem formy i funkcji. Nowo projektowany obiekt wyraźnie strefuje przestrzenie przeznaczone dla żłobka, przedszkola i pozostałych części, w tym zaplecza kuchni, części administracyjnej oraz salą zajęć ruchowych.

Pomieszczenia żłobka i przedszkola zostały rozłożone wokół projektowanych ogrodów – atriów, służących jako wewnętrzne place zabaw. Wszystkie sale wychowawcze, place zabaw z salą zajęć ruchowych zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić wariant prowadzenia także zajęć wychowawczych w systemie zintegrowanym. Teren wokół obiektu został ogrodzony i wyposażony w furtki z możliwością otwarcia tylko przez pracowników przedszkola i osoby upoważnione, które daja dostęp do przestrzeni publicznej wokół niego – zieleni parkowej w sąsiedztwie Strugi Rotmanka, ogólnodostępnego placu zabaw oraz terenów rekreacji ruchowej.

Kolor i światło jest drugim dominującym składnikiem tego projektu, wprowadzającym wiele radości, lekkości i ciepła.

Budynek został zaprojektowany z zachowaniem optymalnych parametrów nasłonecznienia, dlatego światło jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na jakość tego projektu.         Dzięki użytym kolorom i drewnu w elewacjach, dzieci przebywać będą w przyjaznym i kolorowym środowisku, które to właśnie wraz z architekturą czynnie wspomagać będzie ich rozwój.

Główne wejście do budynku, z holem, szatniami, kuchnią, pomieszczeniami administracyjnymi zostały zaprojektowane od strony wschodniej i projektowanych parkingów wraz z dojazdami.

Sala zajęć ruchowych z wejściem dodatkowym zostały zaprojektowane od strony wielofunkcyjnego placu publicznego.

 

 

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

 

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JUSZKOWO, NA DZIAŁCE NR 164/22


 I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

I Nagroda w konkursie na koncepcję Centrum Administracyjno-Usługowego w Juszkowie. Projekt: 3MA Studio

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.